گرده گل، گامت نر گیاهان گلدار است که به حالت پودر است. گرده هایی را که توسط زنبور عسل و با سبد گرده جمع آوری می شود، دانه های گرده می گویند. زنبورها به صورت فشرده در دو سوم سلول ها، گرده ذخیره می کنند و با یک لایه عسل روی آن را می پوشانند. زنبورهای جمع آوری کننده گرده (و یا شهد)، به ندرت در طول یک پرواز از دو نوع گل، گرده (یا شهد) جمع آوری می کنند. به همین دلیل، دانه های که توسط زنبور آورده می شود، معمولا دارای رنگ یکنواخت و از یک نوع گل است.