رشته

رشته یکی از فرآورده های نان و غلات است که در انواع مختلف رشته آشی ، رشته پلویی و … وجود دارد .
رشته آش : فرآورده ای است که از مخلوط کردن آرد گندم ، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف عمل آوری به وسیله دستگاه تولید و سپس خشک می گردد.
رشته پلو : فرآورده ای است که از مخلوط کردن آرد گندم (آرد معمولی)، آب و نمک یا بدون نمک پس از طی مراحل مختلف عمل آوری به وسیله دستگاه به صورت رشته های نازک تر از رشته آشی تولید و سپس خشک و بو داده می شود.

نمایش یک نتیجه