پودر آب پنیر، پروتئین وی یا پودر آب ماست است که به عنوان مکمل غذایی کاربرد دارد. به عبارتی این پودر بخش آبکی جدا شده از شیری است که بر اثر اضافه کردن اسید، حرارت دادن یا انعقاد مایه پنیری حاصل می شود.

این ماده غیر شفاف و رنگ آن زرد مایل به سبز است. آب پنیر دارای پروتئین کامل و شامل همه 9 اسید آمینه های ضروری و لاکتوز است. از جمله مصارف بسیار عمده پودر آب پنیر کاربرد آن در تهیه شیر خشک نوزاد است.

در کنار این صنعت استفاده از آب پنیر در صنایعی همچون چیپس و پفک سازی، نوشابه سازی و صنایع لبنی مرسوم و رایج است.