مراقبت کودکان

مراقبت کودکان از دوران تولد آغاز می شود و با مراقبت و تغذیه مطلوب، فرصت رشد و تکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم می شود. کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و سایر خدمات اجتماعی از بقیه جلوترند. توان تولید بیشتری دارند و به قانون بیشتر احترام میگذارند. لذا هزینه های آینده برای آموزش بهداشت و هزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت و سرمایه های اجتماعی فزونی می یابد.

هیچ محصولی یافت نشد.