آدامس اکالیپتوس ( جعبه ۲۰ عددی ) وایت

۱۹,۲۰۰ تومان

آدامس پرتقال ( جعبه ۲۰ عددی ) وایت

۱۹,۲۰۰ تومان

آدامس سیب ترش ( جعبه ۲۰ عددی ) وایت

۳۲,۰۰۰ تومان

آدامس نعنا ( جعبه ۲۰ عددی ) وایت

۱۹,۲۰۰ تومان