کشک پاکتی ۲۰۰ گرمی ( کارتن ۴۰ عددی ) خورجین

۶۱,۲۰۰ تومان

کشک شیشه ای ۲۵۰ گرمی ( شرینگ ۱۹ عددی ) خورجین

۴۰,۸۵۰ تومان

کشک شیشه ای ۵۰۰ گرمی ( شرینگ ۱۱ عددی ) خورجین

۷۴,۸۰۰ تومان ۴۴,۶۶۰ تومان

کشک شیشه ای ۷۰۰ گرمی ( شرینگ ۱۱ عددی ) خورجین

۸۸,۰۰۰ تومان ۵۵,۶۶۰ تومان