بازی لگو و اثرات مفید آن بر روی کودکان

اهمیت این بازی در این است که یادگیری کودک هیچ وقت جنبه تکراری و خسته کننده پیدا نمی کند و به وسیله قطعات لگو می توان اشکال مختلف و جدید...

ادامه مطلب